پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
کوثر طایی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، حسین رضایی[استاد مشاور]
چکیده: یکی از دلایل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورها تفاوت در عملکرد نهادهای مختلف آنهاست. نهادها با تعدیل ساختار انگیزشی و حمایت از فعالیتهای مولد باعث رشد و در مقابل با انحراف از تولید مولد، افزایش ریسک و هزینه های پنهان موجب رکود اقتصادی می شوند. در این مقاله ضمن اشاره به مبانی اقتصاد نهادگرایی و تفسیر متغیرهای نامتعارف اقتصادی به بررسی پویای مجمو‌عه‌ای از عوامل کمی و کیفی پرداخته و سعی می شود ارتباط متقابل و منطقی بین متغیرها با استفاده از حلقه های علی و معلولی بیان شود. این روش با استفاده از نرم افزار ونسیم انجام می شود و به پیش بینی متغیرهای مورد نظر می پردازد که معمولا برای بیان مسائل پیچیده و کیفی روش مناسبتری نسبت به سایر روشها است. دوره‌ی زمانی مورد بررسی از سال 1396 آغاز و اقتصاد ایران را طی دو دهه‌ی آینده پیش بینی می کند. پس از اعمال سناریوهای مورد نظر نتایج حاصل نشان می دهد به دلیل وجود تحریم و ضعف نهادی عدم مدیریت کارآمد، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و درآمد حاصل از آن و عدم توجه دولت به بخش های مولد دیگر از جمله فضای کسب و کار باعث ایجاد چالش های جدی در روند رونق اقتصادی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پویایی سیستمی #نهادها #فساد اقتصادی #فضای کسب و کار #تولید ملی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)