پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مریم طاهری [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به پیشرفت سریع فن آوری، تغییرات محیطی وسیع و افزایش روز افزون رقابت بین شرکت ها، در سالهای اخیر احتمال ورشکستگی شرکت ها افزایش یافته است.از طرفی وضعیت نامطلوب مالی شرکت ها نیز باعث ایجاد ضررو زیان به اقشار مختلف جامعه و خصوصاً سرمایه گذاران شامل سهامداران یا اعتبار دهندگان می گردد، و بر این اساس نه تنها برای سرمایه گذاران بلکه مدیران ارشد و حسابداران نیز علاقمندند بطور علمی وضعیت مالی شرکت را پیش بینی نمایند. با استفاده از مدلسازی دینامیک اعتباردهندگان، مدیران، سرمایه گذاران شرکت ها قادر خواهند بود رفتار شرکت ها را قبل از وقوع ورشکستگی آن پیش بینی کنندو با توجه به نتایج حاصل از این الگو ها اقدامات لازم را جهت جلوگیری از ضرر و زیان اتخاذ نمایند. در این تحقیق با توجه به ماهیت پویای موفقیت و یا ورشکستگی شرکت ها تلاش گردیده است که تا با شناسایی عواملی که منجر به موفقیت یک سازمان و یا شکست خوردن آن سازمان می گردد مدلی جهت پیش بینی شکست و موفقیت طراحی شود. در این مدل مهمترین متغیرهای تاثیرگذار در احتمال ورشکستگی شرکت همچون میزان بدهی، میزان نسبت حساب های دریافتنی به بدهی،نسبت فروش به دارایی، توانایی شرکت در تولید نقدینگی، روش جذب سرمایه و... را در انتخاب و ارزیابی سیاست های جلوگیری از ورشکستگی و یا به حرکت انداختن موتور رشد جهت موفقیت شرکت مد نظر قرار می دهد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات بنگاه‌های کوچک و متوسط، تعریف شکست و موفقیت در سازمان، تعریف عوامل شکست در کسب و کارهای کوچک و متوسط، تحلیل شبکه ای، برای تعیین درجه اهمیت عوامل شکست با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای از نظر خبرگان اولویت بندی بین عوامل انجام شده سپس با این عوامل و با رویکرد پویایی سیستم مدلی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت های پیمانکار به عنوان نمونه موردی از کسب و کار های کوچک و متوسط پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رویکرد پویایی سیستم ‌ها #کسب و کارهای کوچک و متوسط #موفقیت و شکست #فرآیند تحلیل شبکه ای.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)