پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهرا دلدار نوقابی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط هوش بازاریابی و گرایش کارآفرینانه با مزیت رقابتی در کسب و کارهای ورزشی اجرا شد. روش تحقیق حاضر پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل فروشندگان کالاهای ورزشی عضو اتحادیه خرازی و لوازم ورزشی مشهد بودند. پس از بررسی های انجام شده تعداد آنها حدود 140 نفر برآورد شد. بر اساس انتخاب تمام شمار، این افراد به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند که پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق، تعداد 117 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار تحقیق حاضر شامل سه پرسشنامه است که عبارتند از: پرسشنامه هوش بازاریابی (اسلامی، ۱۳۹۳) شامل ۱۵ سؤال؛ پرسشنامه گرایش کارآفرینانه (هاکس و مرگان، ۲۰۰۷) شامل ۱۵ سؤال؛ و پرسشنامه مزیت رقابتی (عنبری، ۱۳۹۳) شامل ۶ سؤال. برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS نسخه 20 و PLS نسخه 2 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری روی هر دو متغیر گرایش کارآفرینانه و مزیت رقابتی کسب و کارهای ورزشی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه بر مزیت رقابتی در کسب و کارهای ورزشی تأثیر معناداری دارد و همینطور گرایش کارآفرینانه به عنوان متغیر میانجی در ارتباط بین هوش بازاریابی و مزیت رقابتی کسب و کار های ورزشی معنادار است. در نهایت ﻧﺘﺎﯾﺞ چنین ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ورزﺷﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ درک ﺑﻬﺘﺮی از وﺿﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات ورزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اطلاعات مربوط به ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﻣﯿﺰان و ﻧﺤﻮه ﺗأﺛﯿﺮ متغیرهای مورد بحث بر آن، ﻣﯽﺗﻮاند در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات ورزﺷﯽ اﯾﺮانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هوش بازاریابی #گرایش کارآفرینانه #مزیت رقابتی #کسب و کارهای ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)