پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
علی باقری [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، بزرگمهر اشرفی[استاد مشاور]، خانم علی ئی [استاد مشاور]
چکیده: شرکتهای دانش محور با تغییرات و تحولات نوظهوری در محیطهای اقتصادی، اجتماعی، فناوری، فرهنگی و سیاسی مواجه هستند. واکنش موفق این سازمانها در محیط به شدت پویا و خصمانه تجاری امروز به توانایی تهیه اطلاعات لازم و یافتن راه حل در حد کفایت برای این مسائل بستگی دارد. توجه مدیران باید بر طراحی هوش سازمانی و توانمندی های هوشمندانه نظیر مدیریت دانش متمرکز گردد. یکی از مفاهیم حیاتی برای این نوع از سازمانها، هوش سازمانی و مفاهیم سازمان یادگیرنده است. هدف اصلی این تحقیق بکارگیری هوش سازمانی و مدیریت دانش و سنجش میزان همبستگی آنها در اداره کل تربیت بدنی استان سمنان میباشد که به این منظور از مدل هوش سازمانی کارل آلبرشت و مدیریت دانش عمومی استفاده شده فرضیه اصلی اینگونه تعریف شد: بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در اداره کل تربیت بدنی استان سمنان همبستگی معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، جامعه مدیران و کارکنان ارشد اداره کل اداره کل تربیت بدنی استان سمنان که نمونه مورد نظر حدود 45 نفر می باشد انتخاب شده است.دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرشت و مدیریت دانش عمومی جمع آوری گردید. اعتبار هر دو پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ، بیش از 0.8 میباشد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای رتبه بندی متغیرهای مدیریت دانش از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق مبنی بر تأیید فرضیه است و مشخص گردید که ابعاد مدیریت دانش با هوش سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان سمنان همبستگی معناداری دارند و ابعاد مدیریت دانش تأثیر و نقش یکسانی بر روی هوش سازمانی دارند. و در نهایتت این مدل بر اساس نرم افزار LISREL مورد بررسی قرار گرفت .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هوش سازمانی #مدیریت دانش #ادارات تربیت بدنی #مزیت رقابتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)