پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مریم ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، سعید آیباغی اصفهانی[استاد مشاور]
چکیده: شرایط رقابتی بازار باعث شده است تا سازمان ها با چالش هایی مواجه شوند. در این وضعیت کسب مزیت رقابتی و حفظ آن از اهمیت زیادی برخودار است. انعطاف پذیری یکی از عواملی هست که می تواند سازمان ها را برای مقابله چنین وضعیتی آماده نمایند. از طرفی پایداری سازمانی نیز در چنین شرایطی منجر به رضایت ذی نفعان می شود که توسعه بلندمدت سازمان را اطمینان می بخشد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی مدل مزیت رقابتی پرداخت. جامعه آماری تحقیق شرکت صنعتی توربوژنراتور شاهرود بود. آزمون مدل و بررسی فرضییات از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. بررسی نتایج نشان داد انعطاف پذیری و پایداری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر مزیت رقابتی داشتند. همچنین نوآوری پایدار و استراتژیک نیز رابطه معنی داری با انعطاف پذیری و پایداری سازمانی داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان کرد شرکت ها سرمایه گذاری لارم جهت ارتقا نوآوری به عنوان پیش زمینه انعطاف پذیری و پایداری سازمانی داشته باشند تا باتوجه به بی ثباتی گسترده محیط برای استمرار و بقای سازمان و کسب مزیت رقابتی را توسعه دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزیت رقابتی #انعطاف پذیری سازمانی #پایداری سازمانی #نوآوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)