پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حمید رضا قاسم زاده [پدیدآور اصلی]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار در موسسات آموزش عالی فرآیندی بلند مدت و شامل مراحل مختلفی است که شناخت و ارزیابی فرصت ها و چالش ها از ارکان مهم آن است. در این پژوهش، فرصت ها و چالش های در پیش روی دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان نمونه موردی بررسی شده است. برای این منظور از ابزار آینده‌پژوهی مبتنی بر دریافت نظرات خبرگان فعال در حوزه آموزش عالی بهره گرفته شده است. تحلیل یکپارچه متغیرهای تاثیرگذار در آینده با روش تحلیل ساختاری انجام پذیرفته است که خود از روش‌های کارآمد و نوین آینده‌پژوهی است. در ابتدا از طریق پرسشنامه محقق ساخته باز و مصاحبه با خبرگان، فرصت‌ها و چالش‌ها شناسایی شده است و از میان اطلاعات جمع آوری شده، 23 فرصت و 30 چالش براساس ارتباط با موضوع پژوهش، انتخاب شده و سپس برای رتبه بندی در اختیار صاحب نظران قرار گرفته است. پس از رتبه‌بندی متغیرها، روابط متقابل 14 متغیر با استفاده از روش تحلیل ساختاری بررسی شده است. نتایج نظرات دریافت‌شده پیرامون تحلیل اثرات متقابل توسط نرم افزار میک مک تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مقوله‌هایی همچون کیفیت ارزیابی عملکرد اساتید، عدم توجه به بازده آموزشی اساتید و تمرکز بیش از اندازه به چاپ مقالات از جمله مهم‌ترین چالش‌های حوزه مدیریت منابع انسانی در دانشگه صنعتی شاهرود است. همچنین، مقوله‌هایی همچون موقعیت خوب جغرافیایی نسبت به دو مرکز بزرگ جمعیتی کشور (تهران و مشهد) و برند صنعتی دانشگاه و داشتن قدرت نسبی در رشته معدن و علوم زمین و برخی رشته‌های مهندسی، به عنوان تاثیرگذارترین فرصت های دانشگاه صنعتی شاهرود شناسایی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزیت رقابتی پایدار #موسسات آموزش عالی #فرصت #چالش #آینده پژوهی #تحلیل ساختاری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)