طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع دکتری > سال 1386
پدیدآورندگان:
بزرگمهر اشرفی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این پژوهش مساله اساسی تحقیق عبارت است از اینکه،آیا اثربخشی اساتید دکترا و مربی بر مبنای نظرات دانشجویان به عنوان استفاده کنندگان اصلی خدمات آموزشی و پژوهشی، از نظر شاخص هایی همچون تسلط بر مطالب نظری و عملی، کفایت و روزآمد بودن منابع درسی، ارزیابی ومیزان دسترسی به استاد و ... با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند؟یا خیر. نتیجه اینکه از جهت ‎۱۲شاخص،اساتید دکترا نسبت به مربی برتری دارند از نظر ‎۳شاخص امتیازات برابر است و فقط از جهت شاخص میزان دسترسی به استاد، اساتید مربی نسبت به دکترا برتری دارند.تنها آسیب شناسی شده از حذف مربی، دسترسی کمتر به اساتید دکترا است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حذف مربی #نظام آموزش عالی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)