پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سعید صفار زاده خمکی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: درس روش تدریس یکی از منابع قوی در زمینه آموزش زبان انگلیسی می باشد که فراگیران زبان انگلیسی می توانند از طریق آن بر معلومات خود بیافزایند. اهمیت این درس در کشور نادیده انگاشته شده در حالی که می تواند بسیار کارگشا باشد. در این تحقیق نظرات مربی معلمان زبان انگلیسی را گرفته ایم تا نقاط قوت و ضعف این درس را بیشتر بشناسیم و همچنین پیشنهادات آنها برای بهتر ساختن این درس گرفته شد. شرکت کننده ها در این تحقیق از طریق نمونه گیری هدفمند بر اساس نظریه بنیادی انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه و نت برداری از شرکت کننده ها انجام شد. سه دسته بندی اصلی شامل نقاط ضعف، نقاط قوت (قوی سازی پیش زمینه دانش آموزان، فراهم سازی روش های تدریس هدفمند، پیش نیازموثر برای تدریس) و پیشنهاد برای بهتر سازی درس که شامل: عملی تدریس کردن روش ها، فضا دادن برای ابتکار عمل معلم ها در نظر گرفتن محدودیتها متنی میشود. یافته های این مطالعه منجر به پیشرفت سیستم تحصیلی میشود که به ارتقاء کیفیت تدریس اساتید دبیری و دانشجویان کمک خواهد کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#درس روش تدریس #مربی معلم #یادگیرنده معلم #نظریه بنیادی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)