پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیده مبینا حسینی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: معلمان زبان در برخی از موسسات خصوصی زبان ایران بر اساس قدرت صحبت کردن به زبان انگلیسی جذب می شوند و در دیگر نقاط برخی از معلمین تنها به دلیل اینکه زبان انگلیسی زبان مادری شان می باشد در موسسات زبان استخدام می شوند. به عبارت دیگر، معلمان زبان در موسسات خصوصی آموزش زبان انگلیسی در ایران بر اساس معیارهایی جذب می شوند که این معیارها در موسسات مختلف، متفاوت می باشد. در واقع، کارفرمایان و کسانی که مسئولیت جذب و استخدام را بر عهده دارند، تنها معیارهای محدودی را برای جذب معلم در نظر می گیرند که این معیارها بر اساس سلیقه ی فردی می باشد نه اصول و قواعد علمی. فرض بر این است که اکثر معلمان زبان بر اساس توانایی صحبت کردن به زبان انگلیسی استخدام می شوند و مهارت های دیگر و توانایی آموزشی معلمان در حین فرایند جذب نادیده گرفته می شود. بدین منظور، مطالعه ی حاضر سعی دارد که معیارهای جذب معلم زبان را در آموزشگاه های خصوصی مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه یک تحقیق تلفیقی بوده است که برای جمع آوری داده ها هم از روش کیفی و هم از روش کمی استفاده کرده است. در جنبه ی کیفی مطالعه، تعدادی سوپروایزر که مسئول جذب معلمین زبان بوده اند از موسسات معروف زبان انگلیسی در استان مازندران بر اساس نظریه زمینه ای انتخاب شده اند. همچنین در جنبه ی کمی مطالعه بر اساس نمونه برداری تصادفی 100 معلم زبان انتخاب شدند تا به پرسشنامه ای پاسخ دهند که توسط محقق طراحی شده بود. هدف این پرسشنامه کسب اطلاعات در مورد میزان موافقت معلمان زبان در خصوص معیارهای جذب معلم بوده است. یافته های بعد کیفی مطالعه شش طبقه بندی در خصوص مراحل جذب معلم نشان داد که این دسته بندی ها شامل رزومه، مصاحبه، آزمون کتبی، دوره ی آموزش معلم، دمو و اینداکشن بوده است. همچنین نتایج و یافته های بعد کیفی مطالعه حاکی از آن بوده است که هر یک از این مراحل جذب دارای معیارها و ویژگی هایی است که بسیار مورد اهمیت می باشد. با استفاده از آزمون ناپارمتری خی دو برای تحلیل داده های کمی، نشان داده شده است که هر شش فرضیه رد می شوند و بنابراین تمامی این مراحل و معیارها در جذب معلم حائز اهمیت می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارآمدی معلم #معلم زبان بومی #معلم زبان غیر بومی #معیارهای جذب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)