پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سهیلا روح پرور [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]
چکیده: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط درک از شایستگی مربی و رضایت‌مندی ورزشکاران استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را والیبالیست‌ها و جودوکاران استان خراسان شمالی تشکیل دادند. با توجه به محدودیت در جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد (n=N). بدین منظور 248 نفر پرسشنامه‌های ویژگی‌های فردی، درک ورزشکار از شایستگی مربیگری میرز و همکاران (2010) و رضایت‌مندی ورزشکار رمیر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. روایی پرسشنامه‌ها با بهره‌گیری از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی، مربیان و ورزشکاران به دست آمد و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 953/0 تعیین گردیدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و t مستقل) در سطح معناداری 05/0≥α تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد، ابعاد درک از شایستگی مربی با رضایت‌مندی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری دارد و بین درک از شایستگی مربیگری ورزشکاران براساس جنسیت و نوع رشته ورزشی اختلاف معنادار وجود دارد. این نتایج، بر ضرورت توجه به ادراکات و ارزیابی ورزشکاران در برنامه‌های آموزشی مربیان، همچنین برگزیدن مربیان شایسته برای رضایت هر چه بیشتر ورزشکاران تأکید دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارآمدی مربیگری #اثربخشی مربیگری #رضایت‌مندی ورزشکار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)