پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رضا دلفانی [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین جو اخلاقی و رضایت مندی با تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های ورزشی بدنسازی شهر خرم آباد بود. طبق آمار اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان در سال 1397، تعداد کل باشگاه های فعال بدنسازی در این شهر 80 باشگاه با جامعه آماری 8000 نفری از مشتریان است. باتوجه به تعداد جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که به صورت خوشه ای انتخاب شد. بر اساس اهداف پژوهش جمع‌آوری داده ها با استفاده از سه پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کالن (1987)، پرسشنامه رضایت مندی مشتری شرکت پتروشیمی مهر (1393) و پرسشنامه تمایل به ماندن واینر و واردی (1980) صورت پذیرفت. برای آزمون فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای جو اخلاقی با رضایت مندی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و میان متغیرهای جو اخلاقی با تمایل به ماندن مشتریان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون، یعنی جو اخلاقی و رضایتمندی توانسته اند تمایل به ماندن مشتریان را پیش بینی کنند. در حقیقت می توان چنین نتیجه گیری کرد که بهبود جو اخلاقی و رضایت-مندی مشتریان می تواند به حفظ و ماندگاری مشتریان در باشگاه کمک کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جو اخلاقی #رضایت مندی #تمایل به ماندن #مشتریان #باشگاه بدنسازی #خرم آباد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)