پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
یارا میرفندرسکی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]، ابوطالب ایرانمهر[استاد مشاور]
چکیده: اگرچه تکنیک های آموزش عناصر زبرزنجیری به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، اما تعداد کمی از مطالعات به نظرات معلمان در این باب پرداخته اند. به همین دلیل، این تحقیق داده بنیاد با هدف جمع آوری نظرات معلمان با تجربه در خصوص تدریس عناصر زبرزنجیری در زبان انگلیسی، انجام گردیده است. بدین منظور، دیدگاه معلمان از طریق مصاحبه های کیفی و مشاهده، گردآوری گردید و سپس با انجام کدگذاری مطابق با روش نظریه بنیادی، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، هشت تکنیک استخراج گردید. استفاده از این هشت تکنیک منجر به برقراری ارتباط مؤثر با تمرکز بر قواعد عروضی در آموزش تلفظ زبان انگلیسی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آموزش زبان #تکنیک ها #تدریس عناصر زبرزنجیری #نظرات معلمان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)