پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
مریم حمیدی زاده [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله ضمن مطالعه ساختار توسیع‌های اُر‏، با استفاده از حلقه‌هایی مانند آبلی،‏ خاصیت ‎IFP، دوئو راست و برگشت‌پذیر ‎‏برخی از نتایج قابل توجه را روی حلقه‌های ناجابه‌جایی بررسی کنیم. با استفاده از این ویژگی‌ها به حلقه‌های جابه‌جایی نزدیک می‌شویم و به همین دلیل به آن‌ها پسرعموهای حلقه‌های جابه‌جایی می‌گویند. همچنین‏، عناصر وارون‌پذیر‏، خودتوان‏، منظم فن نیومان‏، موضعی فن نیومان‏، ‎‎‎pi-‏منظم و‎ تمیز را در حلقه‌ی چندجمله‌ای‌های اریب‏ R[x;‎ alpha‎,‎ delta‎], حلقه‌ی چندجمله‌ای‌های لورا‎‏ن اریب ‏ R[x, x^{-1}‎;‎‎ alpha‎‎]‎ و حلقه‌ی سری‌های لوران معکوس اریب ‏ R((x^{-1};‎ alpha‎,‎ delta‎)) مشخص می‌نمائیم. در ادامه ضمن بررسی خواص نظری رادیکال در حلقه‌ی سری‌های لوران معکوس اریب‏ R((x^{-1};‎ alpha‎,‎ delta‎)), رادیکال جیکبسون آن‌ها را نیز تعیین ‏می‌نمائیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه‌ی آبلی #حلقه‌ی برگشت‌پذیر #حلقه‌ی چندجمله‌ای‌های اریب‎‎‏‏ #حلقه‌ی چندجمله‌ای‌های لوران اریب #حلقه‌ی دوئو راست #حلقه‌ی سری‌های لوران معکوس اریب‏ #خاصیت ‎‎‎IFP‎ #رادیکال جیکبسون #منظم‏‏ #عناصر تمیز #عناصر خودتوان‏ #عناصر منظ‏م فن نیومان‏‏ #عناصر موضعی فن نیومان #‏ ‏عناصر وارون‌پذیر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)