پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فاطمه عسکری [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به بیان حلقه های IFP و ایده آل هایی که شامل ایده آل های پوچ توان ناصفراند می پردازیم. همچنین شرایطی را روی حلقه های فون نیومن منظم بررسی می کنیم. سپس نشان می دهیم که هر حلقه ی (موضعا) 2-اولیه ناجابجایی مینیمال با حلقه ی ماتریس های بالا مثلثی ٢×٢روی (2)GF یکریخت است. همچنین نشان می دهیم هر حلقه ی 2-اولیه، موضعا 2-اولیه و هر حلقه ی موضعا 2-اولیه، NI است اما عکس این گزاره ها برقرار نیست. هر حلقه ی پوچ، لزوما 2-اولیه نیست اما این گزاره برقرار است اگر و تنها اگر حلقه ی R، رادیکال لویتسکی باشد. در آخر ساختاری از حلقه های IFP و شبه-IFP را مشاهده می کنیم و همچنین کلاسهایی از آنها را گسترش می دهیم. نشان می دهیم ویژگی شبه-IFP و ویژگی NI متمایز از هم هستند و روابط میان آنها و شرایط مربوط به آنها قابل بررسی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه ی IFP #حلقه ی NI #حلقه ی شبه-IFP #حلقه ی تقلیل یافته # حلقه ی چندجمله ای #حلقه ی ماتریس #ایده آل پوچ توان #حلقه ی (موضعا) 2 -اولیه #رادیکال لویتسکی #ͺرادیکال اول #رادیکال پوچ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)