پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
بی بی عزیزه شافقی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: مجموعه عناصر پوچ توان در یک حلقه آرمنداریز از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر حلقه ای آرمنداریز باشد آنگاه رادیکال پوچ بالایی آن با رادیکال اول آن برابر است. بنابراین می توان نشان داد که اگر حلقه ای آرمنداریز باشد آنگاه حلقه خارج قسمتی آن بر رادیکال اولش نیز آرمنداریز است. در این پایان نامه حلقه هایی که چنین خاصیتی دارند را بررسی می کنیم و حلقه ای که چنین خاصیتی داشته باشد به APR نامگذاری می کنیم. نشان می دهیم خانواده حلقه های APR بین خانواده حلقه های آرمنداریز و خانواده حلقه های پوچ آرمنداریز قرار دارد. نشان می دهیم حلقه R خاصیت APR دارد اگر و تنها اگر حلقه [R[x خاصیت APR داشته باشد در چنین شرایطی نشان می دهیم که [N(R)).N(R[x]) = N(R)[x نمایانگر عناصر پوچ توان حلقه ی R است. همچنین مثال هایی از حلقه های APR را معرفی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه های آرمنداریز #حلقههای پوچ آرمنداریز #رادیکال پوچ بالایی #رادیکال اول #حلقه های ARP

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)