پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سمیه کیان [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه، به بررسی خاصیت شبه آرمنداریزی حلقه های نیم اول می پردازد و آن را به حلقه های تکواری اریب، توسیع اور و سریهای توانی اریب گسترش می دهد. سپس به معرفی حلقه های σ-آرمنداریز اریب و خواص آن می پردازد. حلقه های شبه σ-آرمنداریز اریب را معرفی کرده و این خاصیت را به حلقه ی ماتریس ها، حلقه چندجمله ای ها و حلقه کسرها انتقال می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه ی نیماول #حلقه ی شبه آرمنداریز #حلقه ی صلب #حلقه ی چندجمله ایهای اریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)