پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهرا خراسانی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنیم R یک حلقه جابجایی و f(x) و g(x) دو چندجمله ای نا صفر از R[x] باشند. مک کوی ثابت کرد که اگر f(x)g(x)=0 آنگاه عنصر ناصفر c در R وجود دارد به طوریکه f(x)c=0.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه مک کوی #حلقه آرمنداریز #حلقه تقلیل یافته #حلقه نیم جابجایی #حلقه چندجمله ای اریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)