پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سلیمه عزتی گلمایی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه ابتدا به معرفی تعاریف و مثال هایی از حلقه های جابجایی و ناجابجایی می پردازیم . پس حلقه های مک کوی را معرفی کرده و مثال هایی را که دارای این خاصیت هستند، بیان می کنیم. از آنجا که حلقه های برگشت پذیر، دیوراست و آرمنداریز در نظریه حلقه ها بسیار اهمیت دارند و ثابت شده است که این حلقه ها ارتباطی به یکدیگر ندارند، در این پایان نامه شرایطی را مطالعه می کنیم که تحت آن این حلقه ها یکسان هستند. بنا براین حلقه های شبه آرمنداریزراست را تعریف می کنیم و مثال هایی از حلقه-های غیر آرمنداریزی که دارای این خاصیت هستند بیان می کنیم و با ارائه مثالی نشان می دهیم که حلقه-های شبه آرمنداریز و قویا مک کوی یکسان نیستند. در نهایت نشان می دهیم اگر حلقه Rمنظم باشد، حلقه Rشبه آرمنداریز راست است اگروتنهااگرR قویا مک کوی باشد اگرو تنها اگرR آبلی باشد. همچنین نشان می دهیم حلقه R شبه آرمنداریز راست است اگروتنها اگرحلقه چندجمله ای ها روی R چنین باشد اگرو تنها اگرحلقه کسر های کلاسیک روی R شبه آرمنداریز باشد .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه مک کوی #حلقه آرمنداریز #ایده آل #حلقه برگشت پذیر #حلقه دیوراست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)