پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حمیدرضا اللهی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم هاشمی[استاد راهنما]، احمد معتمدنژاد[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بررسی انقباض پذیری و نیم آرتینی راست و چپ بودن حلقه ی چند جمله ای های اریب می پردازیم. در فصل اول، تعاریف و قضایای اولیه ی مورد نیاز در مورد زیرمدول های اساسی و پوش انژکتیو ها را بیان می کنیم. فصل دوم در زمینه ی زیر مدول های اساسی قوی می باشد. در فصل سوم به بیان مطالبی در مورد مدول های انقباض پذیر و مدول های اساساً انقباض پذیر پرداخته ایم. در فصل چهار، ابتدا مفهوم هم ارزی موریتا و هم ارزی های رسته ای را بیان نموده ایم. سپس قضایا و تعاریف مربوط به حلقه های انقباض پذیر و متناهیاً انقباض پذیر را آورده ایم. در انتها، در فصل پنجم به بیان یافته هایمان در خصوص انقباض پذیری و نیم آرتینی بودن حلقه ی چند جمله ای های اریب [R[x; α (که در آن α یک درونریختی از حلقه ی Rمی باشد) پرداخته ایم. برای نمونه ثابت نموده ایم که [R[x : α نمی تواند نیم آرتینی راست باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حلقه ی چند جمله ای های اریب #حلقه ی نیم آرتینی #مدول انقباض پذیر #حلقه ی انقباض پذیر #مدول اساساً انقباض پذیر #حلقه ی متناهیاً انقباض پذیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)