پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید عباسی سسفدی [پدیدآور اصلی]، سید علی استوار نامقی[استاد راهنما]
چکیده: اگرچه مطالعات فراوانی در زمینه ی ارزیابی و تهیه و تدوین مطالب آموزشی زبان انگلیسی صورت گرفته است، ولی تعداد زیادی از زبان آموزان ایرانی قادر به استفاده ی عملی و کاربردی از آموخته های خود در محیط خارج از کلاس نیستند. به عبارت دیگر، زبان آموزان هیچ فرصتی برای استفاده از زبان انگلیسی در زندگی واقعی خود پیدا نمی کنند. علاوه بر این، بر نظرات معلمان در رابطه با ارزش انتقال مطالب آموزشی زبان انگلیسی نیز توجه خیلی کمی شده است. تحقیق حاضر با هدف آشنایی با نظرات و نگرانی های معلمین و درک آنها از مفهوم ارزش انتقال با روش تحقیق نظریه زمینه ای انجام شده است. بدین منظور شرکت کنندگان از طریق روش نمونه گیری هدف مند و روش اسنوبال جهت جلسات مصاحبه و مشاهده انتخاب شدند. سپس داده های جمع آوری شده از طریق کدگذاری و هم چنین تکنیک مقایسه مداوم، آنالیز گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، ارزش انتقال یک مفهوم نسبی است که میزان آن را سن، نیاز و سطح تسلط زبان آموزان تعیین می کند. همچنین ارزش ارتباطی و محتویات واقعی به عنوان دو عامل به وجود آورنده ارزش انتقال شناخته شدند و در نهایت یافته های تحقیق نشان می دهند که ارزش انتقال بالا باعث تقویت روحیه زبان آموزان، بهبود تدریس مدرسین و توسعه مطالب با کیفیت آموزشی می شود. نتایج این تحقیق برای زبان آموزان، مدرسین زبان و همچنین نویسندگان و توسعه دهندگان مطالب آموزشی کاربرد دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آموزش زبان #مطالب درسی #نظرات مدرسین #ارزش انتقال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)