پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
نسرین عباسی مهر [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: شناسایی و اولویت بندی محصولات صنایع غذایی که دارای استراتژی های مزیت رقابتی هستند نقش مهمی در توسعه صادرات این صنایع در جهت کمک به حل معضل بیکاری و مهاجرت کشور دارد . هدف عمده این تحقیق شناسایی و اولویت بندی محصولات صنایع غذایی دارای استراتژی های مزیت رقابتی در توسعه صادرات جهت کمک به حل معضل بیکاری و مهاجرت کشورمی باشد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده جامعه آماری مورد مطالعه 30 نفر از کارشناسان صنایع غذایی که در حوزه صادرات محصولات غذایی فعالیت دارند می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از نظرسنجی در خصوص اولویت بندی محصولات صنایع غذایی که دارای مزیت رقابتی هستند با استفاده ازتکنیک تحلیل سلسله مراتبی بدین صورت می باشد : گروه میوه جات با وزن 0.2425 رتبه اول ، گروه سبزیجات با وزن 0.2407 رتبه دوم را به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#محصولات صنایع غذایی #استراتژی #مزیت رقابتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)