پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
حسین یکتا [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر مزیت رقابتی فروشگاه های ورزشی بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی-پیمایشی، از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و مالکان فروشگاه های ورزشی استان سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 100 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه‌ها به صورت الکترونیکی تهیه و توزیع شدند. ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد هوش بازاریابی گلدسون (2012)، هوش هیجانی بردبری و گریورز (2005)، مزیت رقابتی هیل و جونز (2010) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط هفت نفر از استادان رشته مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور و نرم افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی و هوش بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی فروشگاه های ورزشی دارند. همچنین، نتایج نشان داد که هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری بر هوش بازاریابی مدیران فروشگاه های ورزشی دارد. به-علاوه، هوش هیجانی از طریق هوش بازاریابی تأثیر معناداری بر مزیت رقابتی فروشگاه های ورزشی دارد. نتایج پژوهش پیشنهاد می کند که ارتقای سطح هوش هیجانی و هوش بازاریابی مدیران فروشگاه های ورزشی -که هر دو اکتسابی هستند- می‎تواند با متمایزسازی فروشگاه و کمک به جایگاه سازی بهتر، سهم بیشتری از بازار را نصیب آنها کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هوش بازاریابی #هوش هیجانی #مزیت رقابتی #فروشگاه‌های ورزشی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)