پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ناصر نشاط [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با توجه به افزایش رقابت در صنایع مختلف،صنعت بانکداری نیز از این روند مستثنی نیست. از سوی دیگر بسیاری از مؤسسات خدمات مالی ازجمله بانکها دارای خدمات نسبتاً مشابه هستند. لذا بانکها باید به دنبال پیدا کردن راههایی برای کسب مزیت رقابتی باشند. یکی از مهمترین راهها برای بانکهای ایرانی میتواند توجه به بحث بازاریابی کارکنان باشد. اما تنها درصد کمی از این شیوه بازاریابی توسط سازمانها تحت کنترل بوده و یا مورداستفاده قرار میگیرد. لذا پژوهشگر با انجام این تحقیق ابعاد مختلف بازاریابی کارکنان را بررسی و عوامل مثبت و منفی آنها را در رضایت مشتری ارزیابی نموده است، و ازآنجا که مهمترین رکن ارائه خدمت کارکنان میباشند نتایج این پژوهش تاثیر مستقیم بر تصمیم گیری مدیران بانک در جهت خدمات بهتر و اصلاح نقاط ضعف برخورد کارکنان خواهد داشت. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موثر در بازاریابی کارکنان بانک کاری بس دشوار و زمان بر میباشد. با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی سه عامل هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی و رفتار کارکنان را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها بر بازاریابی کارکنان بانک به عنوان متغیر وابسته تحقیق بررسی شده است. پس از تعیین و تائید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده، مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی قرار میگیرد، هر سه عامل هوش هیجانی، مهارتهای ارتباطی و رفتار کارکنان تاثیر مثبتی بر بازاریابی کارکنان و در نهایت رضایت مشتری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خدمات بانکی #بازاریابی کارکنان #هوش هیجانی #مهارتهای ارتباطی #رفتار کارکنان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)