پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
پروانه خواریان [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با دخالت متغیر میانجی هوش هیجانی در میان مدیران و کارکنان شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان سمنان انجام گردید. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت عقاب به تعداد 571 نفر می‌باشند که از این تعداد 113 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و بدین منظور پرسشنامه‌های سرمایه فکری بونتیس (1998)، محقق ساخته نوآوری سازمانی (به نقل از چوپانی) و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ برای سنجش هر یک از متغیرهای مورد نظر در جامعه آماری توزیع گردید. برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای پژوهش از آزمون فرضیه آماری میانگین یک جامعه استفاده گردیده است و از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای پژوهش بهره گرفته شده است و به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است که با نرم افزارهای SPSS 22 و AMOS 22 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که فرضیه اصلی اول تحقیق مبتنی بر وجود رابطه میان سرمایه فکری و نوآوری سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و فرضیه اصلی دوم تحقیق که بررسی وجود اثر میانجی‌گری متغیر هوش هیجانی می‌باشد مورد تأیید قرار نگرفت و رد گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه فکری #نوآوری سازمانی #هوش هیجانی #متغیر میانجی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)