پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مجید صانعی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: تحقیق حاضر ، ارتباط بین هوش هیجانی سرمایه گذار و نتایج تصمیمات وی از منظر، توانایی وغلبه بر گرایشات رفتاری ،که غالبا سرمایه گذاران به ان مبتلا هستند را ، مورد بررسی قرار می دهد . هوش هیجانی یک ویژگی روانشناختی است که تعیین می کند ، چطور فرد ، تشخیص می دهد ، درک می کند ، هیجانات خود را کنترل می کند و سپس ان را در حل مشکلات و تصمیم سازی بکار می برد . بر مبنای داده هایی که از سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران از طریق دو پرسشنامه "مالی رفتاری" و "هوش هیجانی" بدست امد، مقدار ابتلا به پنج گرایش رفتاری شامل نمایندگی ، حساب داری ذهنی ، زیان گریزی ، اعتماد بیش از اندازه ، خود کنترلی و همچنین بهره هوش هیجانی سرمایه گذاران ، بوسیله ازمون کوتاه شده بار-ان ، مورد سنجش قرار گرفت . نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس ازمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن در اکثر موارد ، ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی و گرایشات رفتاری در تصمیمات سرمایه گذاری مشاهده نشد. نتایج ارتباط معنی داری (همبستگی منفی) بین گرایش" اطمینان بیش از اندازه" و هوش هیجانی نشان می دهد، یعنی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، کمتر به گرایش اطمینان بیش از اندازه غلبه دارند. افرادی که نمره شاخصه مدیریت استرس هوش هیجانی انها بالا تر است ، بیشتر به گرایش "نمایندگی" غلبه دارند . افراد دارای تجربه کم ، میانگین نمرات هوش هیجانی بالاتری دارند و ارتباط معنی داری بین هوش هیجانی کلی و دو شاخصه درون فردی و انطباق پذیری ان ، با تجربه سرمایه گذاری دیده می شود ، همچنین افراد با تجربه کم ، بیشتر به گرایش "نمایندگی" مبتلا هستند و تفاوت معنی دار است . افراد با سطح تحصیلات بیشتر از هوش هیجانی بیشتری بر خوردار، ولی بیشتر به گرایش "حساب داری ذهنی" مبتلا بودند ، و تفاوت معنی دار است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هوش هیجانی #گرایش های رفتاری #تصمیمات سرمایه گذاران

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)