پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیروس ملک بالا [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، عباس سبحانی [استاد مشاور]
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی استان سمنان و خراسان رضوی و مقایسه این ویژگی‌ها به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی است. در این راستا، نمونه‌ای به تعداد 339 نفر به صورت خوشه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان» در 8 بعد با ضریب پایایی 0.88 است، همچنین جهت اندازه گیری شاخص های پراکندگی و مرکزی از آمار توصیفی و از آمار استنباطی نظیر آزمون های t مستقل و t تک نمونه‌ای در سطح (p>=0.05)، استفاده شد. مهم‌ترین نتایج و یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک‌پذیری، تحمل ابهام، رویاپردازی در وضعیت قوی قرار داشته، در ابعاد کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عمل‌گرایی، چالش طلبی در وضعیت ضعیف قرار دارند و در کل، روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه ضعیف ارزیابی شده است. همچنین این ابعاد در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که این ابعاد در هر دو گروه اختلاف معناداری وجود داشت. میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در ابعاد کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری و تحمل ابهام و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته، همچنین بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معناداری بین ابعاد کارآفرینی ملاحظه نگردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارآفرینی #ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه #فعالیت ورزشی #دانشجو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)