پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
پیام کلهر [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، حسین نیکوفرد[استاد مشاور]
چکیده: در بخش اول این تحقیق، ارتباط کمی ساختار – فعالیت QSAR) 56) ترکیب بازدارنده CDK2 با استفاده از دو روش خطی (رگرسیون خطی چندگانه؛ MLR) و غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی؛ ANN) مدل سازی شد. بازدارنده های CDK2 (کیناز وابسته به حلقه) ترکیباتی هستند که نقش اساسی در تنظیمات سلولی داشته و از تکثیر اضافی سلول ها توسط CDK2 که دچار فعالیت بیش ازحد شده و منجر به سرطان می شوند جلوگیری می کنند. توانایی پیش بینی مدل ها با استفاده از سری ارزیابی، سری تست، روش رد مرحله ای تک-تک و Y- تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و خطای مجذور میانگین (MSE) برای سری تست به روش غیرخطی و خطی به ترتیب 0/063 و 0/069 می باشد. نتایج حاصله نشان دهنده ی قدرت پیش بینی بهتر مدل غیر خطی می باشد. در بخش دوم، ارتباط کمی ساختار – ویژگی (QSPR) مربوط به شاخص بازداری 196 ترکیب مونومتیل آلکان با استفاده از دو روش غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی؛ ANN) و خطی (رگرسیون خطی چندگانه؛ MLR) مدل سازی شد. توانایی پیش بینی مدل ها با استفاده از سری ارزیابی، سری تست، روش رد مرحله ای تک تک و Y- تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و خطای مجذور میانگین (MSE) برای سری تست به روش غیرخطی و خطی به ترتیب 4/21 و 28/96 می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباط کمی ساختار -فعالیت #ارتباط کمی ساختار – ویژگی #رگرسیون خطی چندگانه #شبکه عصبی مصنوعی #فعالیت بیولوژیکی #شاخص بازداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)