پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سروه محمدی خیاره [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، محسن محمدی خیاره [استاد مشاور]
چکیده: رابطه بین فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه اقتصادی همراه با تغییرات در مراحل مختلف توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه تغییر می کند. به همین دلیل، ممکن است ماهیت فعالیتهای کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه با فعالیتهای کارآفرینانه در کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم توسعه یافتگی کافی و وابستگی به یک صنعت خاص و یا منابع طبیعی و کشاورزی، بیشتر فعالیتهای کارآفرینانه از نوع اجباری است؛ در حالیکه بدلیل توسعه یافتگی بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، فعالیت های کارآفرینانه بیشتر مبتنی بر فرصت و از نوع کارآفرینی فرصت گرا می باشد. همچنین در کشورهای در حال توسعه رابطه بین توسعه اقتصادی و سطح کارآفرینی منفی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته این رابطه مثبت است. بر پایه داده های 62 کشور عضو سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی بین سال های 2016-2007 ، هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی تاثیر توسعه اقتصادی بر کارآفرینی است. بصورت دقیقتر، این پژوهش بدنبال تحلیل ارتباط بین رشد اقتصادی و مراحل مختلف فعالیت کارآفرینانه است. بدین منظور، در این پژوهش، مراحل مختلف فعالیت کارآفرینی به سه مرحله شامل انگیزه های کارآفرینی، کارآفرینی نوپا و کارآفرینی تثبیت شده تقسیم شده است. نتایج تجربی، نشان داده است که سه مرحله مختلف فعالیت کارآفرینی با توسعه اقتصادی رابطه منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر آن است که هر چه کشورها به سمت مراحل بالاتر توسعه اقتصادی حرکت می کنند، نرخ فعالیتهای کارآفرینی ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد و هر اندازه فعالیت کارآفرینی دارای ثبات بیشتر(کارآفرینی تثبیت شده) باشد، با افزایش توسعه یافتگی کشورها، نرخ کاهش در فعالیتهای کارآفرینانه کمتر خواهد بود. هرچه کشورها به مراحل بالاتر توسعه می رسند؛ انگیزه فعالیت های کارآفرینانه، رابطه قوی و منفی با توسعه اقتصادی خواهد داشت. در حالی که سطوح کارآفرینی تثبیت شده کمترین میزان کاهش را در صورت توسعه یافتگی بیشتر اقتصادها، در پی خواهند داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارآفرینی نوپا #کارآفرینی تثبیت شده #انگیزه کارآفرینی #توسعه اقتصادی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)