پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
حسن زمندی [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: بلیت فروشی یکی از منابع مهم درآمد سازمان را تشکیل می دهد. ازاین رو، یکی از روش های اصلی تأمین منابع و هزینه ها توسط باشگاه های حرفه ای جهان، فروش بلیت است. هدف از این پژوهش تمایل تماشاگران فوتبال به خرید بلیت الکترونیکی: نقش انگیزه ها و ارزش ادارک شده بود. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دهند که از شیوه آنلاین برای خرید بلیط استفاده می کنند تشکیل دادند، از این رو محقق 240 پرسش نامه را به طور در تصادفی در بین تماشاگران فوتبال توزیع نمود و پس از عودت پرسش نامه، 177 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های ارزش ادراک شده و تمایل به خرید بلیط الکترونیکی (لیانگ و شیو، 2018) و پرسش نامه انگیزه (اندروز و بیانچی، 2013؛ پاولو، 2003 و لورنزو و همکاران، 2010) استفاده شد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد مؤلفه های انگیزه، تأثیر سازگاری، اعتماد و لذت بر تمایل به خرید بلیط الکترونیکی اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین اثر مستقیم و معنادار ارزش ادراک شده بر تمایل به خرید بلیط الکترونیکی معنادار می باشد در نهایت کلیه شاخص های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب آن بودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش انگیزه ها و ارزش ادراک شده بر تمایل خرید بلیت الکترونیکی است. بنابراین باشگاه ها جهان می بایست خرید بلیت الکترونیکی را در سیاست های مرتبط با باشگاه خود مورد توجه قرار دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه های کلیدی: تما یل خرید بلیت الکترونیکی #انگیزه ها #ارزش ادراک شده #مدل سازی معادلات ساختاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)