پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرهنگ رحیمی نژاد [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه رفتار مصرف کننده در خرید گروهی آنلاین با در نظر گرفتن ویژگی‌های شخصی بر تصمیم مصرف کننده به انتخاب محصول سبز می‌باشد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مشتریان وب سایت های خرید گروهی آنلاین در ایران می باشند که برای جمع آوری داده ها 400 پرسشنامه بین آن ها توزیع و برای سطح اطمینان 5 درصد و طبق جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از شاخص‌های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا و همچنین آزمون فورنل-لارکر استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از نرم‌افزار آماری اس پی اس اس و در سطح استنباطی از تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده‌شده است. نتایج نشان داد نگرش مصرف کننده به خرید گروهی آنلاین بر تصمیم وی به انتخاب محصول سبز تاثیرگذار است. همچنین ارزش کاربردی محصول سبز در تصمیم برای انتخاب آن اثرگذار بوده و ریسک محصول می تواند بر نگرش مصرف کننده به خرید گروهی آنلاین تاثیر بگذارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رفتار مصرف کننده در خرید گروهی آنلاین #تصمیم به انتخاب محصول سبز #جنسیت #درآمد #وبسایت های خرید گروهی آنلاین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)