پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
طاهره سعیدی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان می پردازد. ابتکار تحقیق حاضر پیوند متغیرهای ذکر شده و بررسی تأثیر آن در جامعه آماری مورد نظر است؛ جامعه آماری این تحقیق را پرستاران بیمارستان امام حسین( ع) شهر شاهرود تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 178 نفر برآورد گردید. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که نقش میانجی رفتار سبز کارکنان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سبز برپایداری سازمانی تایید می گردد. هم چنین نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر پایداری سازمانی و مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان و در نهایت رفتار سبز کارکنان بر پایداری سازمانی تأثیر معناداری دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت منابع انسانی سبز #پایداری سازمانی #رفتار سبز کارکنان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)