پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
محدثه حداد [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: امروزه سازمان های ورزشی به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پایداری زیست محیطی شناخته شده اند وکارکنان آن به عنوان اعضای سازمان می توانند با بروز رفتارهای زیست محیطی، سازمان را در این امر یاری نمایند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتارهای زیست محیطی داوطلبانه کارکنان سازمان های ورزشی با میانجی گری جوروانشناختی سبز انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان شاغل در ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی بوده است که تعداد 83 نفر به عنوان نمونه و به صورت در دسترس برای پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها سه پرسشنامه مدیریت منابع انسانی سبز دامونت، شن و دنگ (2016) با ضریب پایایی 86/0، پرسشنامه رفتار زیست محیطی داوطلبانه رابرتسون و برلینگ (2017) با ضریب پایایی 83/0 و پرسشنامه جو روانشناختی سبز صادقی (1396) با پایایی 98/0 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون ضرایب تعیین و ضرایب t از نرم افزار SPSS23 و SMARTPLSبهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی سبز تاثیر مثبت و معناداری بر روی رفتارهای داوطلبانه کارکنان دارد. از طرفی دیگر نتایج نشان داد ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز بر جوروانشناختی سبز معنادار است همچنین جوروانشناختی سبز در ارتباط میان مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار زیست محیطی داوطلبانه در محیط کار، نقش میانجی ندارد و جوروانشناختی سبز کارکنان بر رفتارهای زیست محیطی داوطلبانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی تأثیر معناداری ندارد. این پژوهش به بسط نظری و عملی رفتار زیست محیطی در محیط کار کمک و با ارائه راهکار هایی به مدیران و کارکنان، باعث افزایش بروز اینگونه رفتارها در محیط کار می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت منابع انسانی سبز #رفتارهای زیست محیطی داوطلبانه #جوروانشناختی سبز
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)