پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
شکیبا صدیقی [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر پیشبرد فروش بر تمایل به خرید مجدد مشتریان فروشگاه‌های ورزشی با میانجی‌گری افسوس پس از خرید و خرید تکانشی بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی-پیمایشی، از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر آمل بودند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 270 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 4 پرسشنامه استاندارد پیشبرد فروش، تمایل به خرید مجدد، خرید تکانشی و افسوس پس از خرید بود. برای بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور استفاده گردید. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از نرم افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد پیشبرد فروش تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به خریدمجدد و خریدتکانشی تأثیر منفی و معناداری بر افسوس پس از خرید مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر آمل داشت. همچنین نتایج نشان داد خریدتکانشی و افسوس پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به خرید مجدد مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر آمل داشتند. همچنین پیشبردفروش از طریق افسوس پس از خرید تأثیر معناداری بر تمایل به خریدمجدد داشت اما پیشبرد فروش از طریق خریدتکانشی تأثیر معناداری بر تمایل به خریدمجدد نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده مدیران فروشگاه-های ورزشی جهت افزایش قصدخرید مشتریان می توانند از پیشبرد فروش و راهبردهای کاهش افسوس پس از خرید و خرید تکانشی محصولات استفاده نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیشبرد فروش #تمایل به خرید مجدد #افسوس پس از خرید #خرید تکانشی #مشتریان فروشگاه‌های ورزشی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)