پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
احسان باغبان باغستان [پدیدآور اصلی]، هادی باقری[استاد راهنما]، علی ناظمی [استاد مشاور]
چکیده: بازاریابی سبز با هدف ساخت محیط ‌زیست سالم جمعی بنیان گذاشته شده است. این نوع بازاریابی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها همچون اصلاح و بهبود محصول، تغییر فرآیند تولید، بسته‌بندی‌های سازگار با محیط زیست و همچنین بهبود شیوه‌های تبلیغاتی را شامل می‌شود که در نهایت منجر به تحویل یک محصول سالم و مؤثر به جامعه می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند و تمایل مشتریان به خرید محصولات ورزشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان فروشگاه‌های (کالاهای ورزشی) مجید در سطح سه شهر منتخب تهران، شیراز و مشهد تشکیل دادند. ۱۷۲ نفر از مشتریان این فروشگاه‌ها به شیوه در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سه پرسشنامه تصویر برند الریچ (۲۰۰۹) و پرسشنامه بازاریابی سبز و تمایل به خرید هانگ و کیم (۲۰۱۳) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها توسط ۱۰ نفر از صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه، روایی همگرا و واگرای پرسشنامه‌ها نیز بررسی و تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از سه معیار بارهای عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب، طبق نظر فورنل - لارکر (۱۹۸۱) بهره گرفته شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه بازاریابی سبز، ۰/۷۵؛ برای تصویر برند، ۰/۸۳؛ و برای تمایل به خرید، ۰/۸۳ بدست آمد. نتایج نشان داد که بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر تصویر برند (۰/۴۹=β) و تمایل به خرید مشتریان (۰/۳۶=β) دارد. تصویر برند نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به خرید مشتریان (۳۰/۰=β) دارد. همچنین با توجه به نتیجه آزمون سوبل، تصویر برند نقش واسطه‌ای معناداری در ارتباط بین بازاریابی سبز و تمایل به خرید دارد. در نهایت، شاخص‌های برازش مدل نشان دهنده‌ی برازش مطلوب مدل بودند. تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از بازاریابی سبز تصویر برند خود را بهبود بخشند تا از این طریق تمایل به خرید مشتریان را افزایش دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازاریابی سبز #تصویر برند #تمایل به خرید #برند مجید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)