پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نیما یوسفی [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]
چکیده: کارآفرینی موتور جلو برنده ی اقتصاد است و در شرایط کنونی رکود در کشور، رشد کارآفرینی نوپا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است لذا این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین عوامل موفقیت کارآفرینان نوپا انجام‌شده است. این تحقیق با رویکرد پیمایشی و در بین کارآفرینان نوپا و صاحبان استارتاپ ها در شهر مشهد اجراشده است؛ برای این منظور پرسشنامه‌ای که مستخرج از تحقیقات مختلف در زمینه‌های مشابه بوده تهیه‌شده و از روش‌های ANOVA و آمار توصیفی و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عوامل موثر در موفقیت کارآفرینان نوپا به تفکیک مدل واتسون بهره گرفته شده است. مدیریت کسب و کارهای نوپا موجب کاهش ریسک شان و در نتیجه تقویت رشد این کسب و کارها می شود. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده پررنگ بودن نقش ویژگی های موسس علی الخصوص تجربه و کم رنگ بودن نقش زیرساخت هاست. که این نشان‌دهنده وجود دیدگاه سنتی نسبت به استارتاپهاست.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارآفرین نوپا #عوامل موفقیت #کارآفرینی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)