پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرشاد رستمی قادی [پدیدآور اصلی]، محمدرضا جوان[استاد راهنما]
چکیده: ذخیره سازی محتوا در ایستگاه های پایه کوچک و در اطراف کاربران، یک راه حل امیدوارکننده و کارآمد به‌منظور کاهش اثرات رشد ترافیک در شبکه های بی سیم می باشد. در این پایان نامه به بررسی عملکرد ذخیره سازی محتوا در یک شبکه سلولی ناهمگون دولایه می پردازیم. یک شبکه سلولی ناهمگون شامل مجموعه ای از ایستگاه های پایه بزرگ و ایستگاه های پایه کوچک با سطوح توان انتقال متفاوت می باشد که هدف اصلی آن کاهش فاصله بین کاربران و ایستگاه های پایه و همچنین افزایش سرعت و احتمال دسترسی موفق به محتوا می باشد. در این پایان نامه ایستگاه های پایه طبق فرایند نقطه‌ای پواسون در شبکه توزیع می شوند و درخواست کاربران نیز بر اساس مرتبه محبوبیت محتوا می باشد که طبق توزیع زیف مدل می گردد. نوآوری سیستم مدل پیشنهادی در مشارکت بین ایستگاه های پایه به‌منظور تحویل محتوا به کاربر می باشد. به‌عبارت‌دیگر، کاربر درخواست دهنده محتوا هیچ‌گاه به‌طور مستقیم به ایستگاه پایه بزرگ متصل نمی شود و محتوا همواره از طریق ایستگاه پایه کوچک برای کاربر فراهم می شود. بنابراین به‌منظور بررسی عملکرد سیستم مدل پیشنهادی متوسط احتمال قطع را در یک فرم بسته بدست می‌آوریم. همچنین با فرض اینکه ارتباط بین نود های شبکه بر اساس تکنیک درخواست تکرار خودکار می‌باشد، متوسط تأخیر تجربه شده توسط کاربر را در یک انتقال موفق محتوا در یک فرم بسته بدست می‌آوریم. درنهایت با استفاده از نتایج شبیه سازی بدست آمده در سیستم مدل پیشنهادی، نشان می دهیم که با افزایش مرتبه محبوبیت محتوا و همچنین افزایش چگالی ایستگاه های پایه کوچک، متوسط احتمال قطع و متوسط تأخیر تجربه شده توسط کاربر کاهش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ذخیره سازی محتوا #شبکه سلولی ناهمگون #فرایند نقطه ای پواسون #توزیع زیف #متوسط احتمال قطع #درخواست تکرار خودکار #متوسط تأخیر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)