پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
زهرا مختاری [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد مشاور]، حسین رضایی [استاد مشاور]
چکیده: مطالعه حاضر به بررسی بهینه یابی چند هدفه گسترش نیروگاه ها با رویکرد ترکیبی پویایی سیستمی –برنامه ریزی ریاضی طی سال های 1394-1404پرداخته اند. در این دوره زمانی با توجه به راهبردها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه اقتصادی یک ساختار تصمیم گیری ترکیبی در خصوص تولید بهینه بخش برق در نظر گرفته شده است. در این مطالعه ابتدا از یک ساختار پویا برای شبیه سازی استفاده شده است و مدل در قالب 4 زیر مدل؛ ظرفیت نیروگاه ها، قیمت بازار، تولید و تقاضای برق بررسی شده است و نتایج حاصل از این شبیه سازی به عنوان پارامترهای ورودی در مدل برنامه ریزی ریاضی وارد شده اند. در مدل برنامه ریزی ریاضی از دید ایستا به بررسی موضوع پرداخته شده است و در پایان یک نتیجه بهینه برای تصمیم گیری در خصوص گسترش نیروگاه ها ارائه می دهد.چهار تابع هدف اصلی که به سوال تحقیق پاسخ می دهند عبارت اند از: 1. حداکثر کردن تولید 2. حداقل کردن هزینه 3. حداکثر کردن ارزش فعلی خالص 4. حداقل کردن انتشار آلاینده. مقادیر بهینه حاصل از مدل سازی برای تابع هدف اول 332،880 مگا وات تابع هدف دوم 238،780 ریال بر کیلووات ساعت، تابع هدف سوم 730،000 و تابع هدف چهارم 54،750 میلیون تن برای افق سال 1404 می باشد و همچنین تولید بهینه نیروگاه های مورد نظر به ترتیب از بیشترین مقدار تا کمترین در مراکز خورشیدی 44321، سیکل ترکیبی31800، بخاری29134، انرژی آبی20143، گاز طبیعی7539 و انرژی بادی3700 مگاوات بر ساعت است. با توجه به تولیدات بهینه از انواع نیروگاه ها و ترکیب توابع هدف و ظرفیت های بالقوه کشور ما در بخش انرژی در سال های آینده، نیروگاه های خورشیدی بیشترین سهم از گسترش ظرفیت را دارا هستند و مدل بیشتر جنبه زیست محیطی دارد. داده های اولیه مورد نظر از گزارش های صنعت برق ایران در سال 94 و با همکاری وزارت نیرو اقتباس شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهینه یابی #گسترش نیروگاه ها #پویایی سیستمی #ظرفیت نیروگاه ها #زیست محیطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)