پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رسول حاتمی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، حسین رضائی [استاد مشاور]
چکیده: اکثر مطالعاتی که تا کنون در زمینه ی تقاضای حامل های انرژی در ایران صورت گرفته به روش اقتصادسنجی بوده است. تاکنون پژوهشی در ایران انجام‌ نشده که به پیش‌بینی و ارزیابی تمام حامل های انرژی (گاز طبیعی، برق، بنزین ، گازوییل و پروپان) در بخش خانگی، صنعتی و تجاری به روش پویایی سیستم بپردازد و این یکی از نوع آوری های این تحقیق محسوب می شود. مدل تقاضای حامل های انرژی با استفاده از داده های سال1392 و روش پویایی سیستم اجرا شده است و به پیش‌بینی تقاضای حامل های انرژی شهر تهران در سال های 1392-1412پرداخته است. در نتیجه این تحقیق یک سیستم محرک برای پیش بینی تقاضای حامل های انرژی در تهران به صورت موفق ایجاد شده تا راهی برای ارزیابی تأثیر جمعیت، مسکن، جذابیت و کسب و کار بر تقاضای حامل های انرژی در منطقه باشد. افزایش نیروی کار ماهر در منطقه باعث افزایش مشاغل جدیدی می شود و در نتیجه تقاضای حامل های انرژی افزایش می یابد. رتبه ی تهران از لحاظ هزینه ی انجام کسب و کار از 25 به 1 که بالاترین رتبه است ارتقاء داده شد که صاحبان مشاغل را در شرایط مطلوب قرار می دهد و باعث سهولت ایجاد مشاغل در تهران می شود که در نتیجه تقاضای حامل های انرژی افزایش می یابد. کاهش ارزش عددی خدمات نسبی منطقه از 1.25 به 0.8 که نشان‌دهنده‌ی خدمات بهتر و بنابرین جذابیت بیشتر خواهد بود. افزایش خدمات موجود در منطقه باعث جذب افراد بیشتر در منطقه می شود و این موضوع رشد خانه‌سازی را تشویق می کند و باعث افزایش تقاضای حامل های انرژی می شود. ارتقاء تهران از رتبه ی چهارم به پنجم که بالاترین سطح از لحاظ پوشش کامل ارتباطی محسوب می شود مشاغل بیشتری را به منطقه جذب می کند زیرا این یکی از مؤلفه های جذابیت کسب و کار است و در نهایت تقاضای حامل ها انرژی افزایش می یابد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تقاضای حامل های انرژی #سیستم داینامیک #پیش بینی #جذابیت منطقه و جذابیت کسب و کار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)