پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
فاطمه قهرمانی [پدیدآور اصلی]، محمدعلی مولائی[استاد راهنما]، حسین رضایی [استاد مشاور]
چکیده: این پژوهش با هدف بررسی آثار تعدیل قیمت حامل های انرژی بر سرمایه گذاری بخش انرژی و همچنین مدیریت سرمایه گذاری در بخش انرژی، به صورت پویا و با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک با نرم افزار Vensim می باشد. این هدف در چارچوب مدلی متشکل از بخش تولید (GDP)، بخش مصرف (مصرف بخش خصوصی و دولتی)، بخش سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در بخش انرژی و بخش های غیر انرژی)، و مصرف انرژی شامل نفت و گاز و الکتریسیته می باشد. در این مدل روابط علی- معلولی بین بخش انرژی و سایر بخش های اقتصاد از طریق رویکرد سیستم دینامیک شبیه سازی شده، ضرائب پارامتر ها نیز از طریق نرم افزار Eveiws با ورود داده های تاریخی به دست آمده و سپس کالیبره شدند. برای تحلیل حساسیت مدل و بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی بر میزان مصرف و سرمایه گذاری انرژی از سه سناریو استفاده به این ترتیب که در سناریو پایه روند تغییرات قیمت حامل های انرژی و درآمدهای نفتی حاصل از فروش نفت به صورت واقعی فرض شده و مدل شبیه سازی شد، درسناریو 1: کاهش درآمد های نفتی حاصل از صادرات تا سال 1395 و ثابت بودن از این سال به بعد و تثبیت قیمت سایر حامل‌های انرژی که در نتیجه آن سرمایه-گذاری در بخش انرژی کاهش یافته و مقدار مصرف با توجه ثبات قیمت ها شیب مثبت ولی بسیار کم داشته است، و در سناریو2: افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت مطابق با قیمت جهانی نفت و رفع تحریم های بین-المللی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط سطح پایین تورم، که در نتیجه آن مصرف انرژی کاهش یافت و بخش سرمایه گذاری مدل با توجه به افزایش قیمت حامل ها صرفا شیب منفی پیدا نکرده است و به دلیل وجود درآمدهای نفتی و همینطور افزایش درآمدهای حاصل از فروش انرژی در کشور سرمایه گذاری در کشور افزایش می یابد. با توجه به نتایج مدل، سیاست گذاران بخش انرژی می توانند بهترین تصمیم و راه حل را در اختیار سازمان و دولت قرار دهند، به طوریکه با توجه به کمبود منابع انرژی در سطح دنیا و روند کاهنده این منابع، نحوه عرضه آنها در اقتصاد کشور مدیریت شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم دینامیک #انرژی #حامل های انرژی #مدیریت سرمایه گذاری انرژی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)