پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمدحسن صیادیان [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: بی‌شک کشور ایران و همچنین استان گلستان برای رشد و توسعه نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در جهت رفع کمبود منابع داخلی هستند. به‌ویژه در شرایط تحریم جذب سرمایه های خارجی ضرورت دارد. بنابراین اتخاذ راهکارهای موثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران و استان گلستان از اهمیت زیادی دارد. برای جذب سرمایه‌گذاری لازم است نخست اولویت‌های سرمایه‌گذاری باید مشخص شود. با توجه به این اهمیت، این مطالعه در پی شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان گلستان است. از‌این‌رو، هدف اصلی این تحقیق، تبیین فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های بزرگ استان گلستان است. اهداف فرعی شامل بررسی مزیت نسبی صنایع مختلف در استان گلستان و محاسبه شاخص‌های جذابیت سرمایه‌گذاری در استان گلستان است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، با استفاده از داده‌‌های صنایع استان گلستان در سال 1397 شاخص‌های مختلف برای ارزیابی جذابیت و اولویت سرمایه‌گذاری محاسبه شدند. همچنین از روش‌های تحلیل چندمعیاره شامل روش تاپسیس و تاکسونومی عددی برای اولویت‌بندی فعالیت‌های صنعتی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد صنایع غذایی دارای بالاترین اولویت برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در استان گلستان هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استان گلستان #اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری #روش تحلیل چندمعیاره #سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی #صنعت.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)