پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
حمیدرضا امیری مقدم [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، غلامعباس کاظمی[استاد راهنما]، محمود شکیبا [استاد مشاور]
چکیده: معادن زغالسنگ النگ در حوضه آبریز قره چای در فاصله 130-100کیلومتری از گرگان و در 20 کیلومتری جنوب رامیان قرار دارند. در مطالعه حاضر اثرات زیست محیطی معدنکاری در این منطقه شامل آلودگی منابع آب و خاک، ناپایداریهای دامنه ها و نیز فرسایش رودخانه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا لغزشهای منطقه بر داشت شده و به نقشه در آمده و دلایل وقوع آنها بررسی شده است. نتایج بررسی های بعمل آمده نشان می دهد که فراوانی لغزشها در محدودهای معدنی بیشتر است و عامل انسانی در کنار عوامل ذاتی و طبیعی نظیر زمین شناسی، اقلیم و هیدرولوژی در وقوع لغزشها نقش داشته است. جهت ارزیابی اثر زهاب معادن و آلودگیهای سطحی، تعداد 34 نمونه در دو فصل بهـار و تابـستان از بالا دست و پائین دست زهاب تونلها و آبراهه ها گرفته شد و آنالیزهای کیفی انجام گردید. نتایج نشان داد که زهاب معادن باعث افزایش شوری و مواد آلی رودخانه شده ولی تغییر قابـل تـوجهی در میـزان فلزات سنگین و سایر پارامتر ها دیده نمی شود. از بین نمونه ها بیشترین آلودگی مربوط به آبراهه های مجاور باطله های معدنی میباشد. بعبارت دیگر دفن و پوشش نامناسب باطله های معدنی با توجـه بـه گستردگی که در منطقه دارند، عامل اصلی آلودگی منابع آب و خاک در این منطقه می باشـد. لـذا بـا دفن صحیح باطله ها و رها سازی صحیح زهاب معدن می توان عوارض زیست محیطـی معـدنکاری در این منطقه را به حد اقل رساند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اثرات زیست محیطی #معدنکاری #النگ #استان گلستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)