پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زهرا تیموری [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]
چکیده: وجود ساختارهای انحصاری یکی از مشکلات در مسیر شکل‌گیری فضاهای رقابتی در یک اقتصاد باز قلمداد می‌گردد. چالش اصلی سیاست‌گذاران و مدیران صنعت شناسایی انحصار و نظارت بر عملکرد آن‌هاست. اما باوجود اهمیت بررسی تمرکز بازار، تاکنون به‌ندرت مطالعه‌ای این موضوع را برای استان گلستان بررسی کرده است. درحالی‌که استان گلستان دارای مزیت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی بالایی است. ازاین‌رو، هدف این مطالعه بررسی نسبت تمرکز کشور و استان گلستان و همچنین بررسی ارتباط ساختار، رفتار و عملکرد در این صنایع بوده است. بدین منظور از مدل رفتار-ساختار-عملکرد استفاده می‌شود. در مدل مطالعه‌ عملکرد صنایع "ارزش‌افزوده" متغیر وابسته است. متغیرهای توضیحی شامل شاخص تمرکز صنعت(lci)، سرمایه‌گذاری(linv)، صادرات (lex)، نیروی کار (ll) هستند. نمونه مورد مطالعه، اطلاعات 16 صنعت با کد دو رقمی ISIC را در دوره 1397-1381 را برای کل کشور و برای استان گلستان در برمی‌گیرد. اطلاعات موردنیاز این مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای از نشریات مرکز آمار ایران گردآوری شده‌اند. برای تخمین مدل از روش GMM استفاده می‌شود. در این مطالعه با بررسی شاخص تمرکز مشخص شد که صنایع غذایی دارای کمترین انحصار هستند. همچنین نسبت تمرکز در صنایع استان گلستان در مقایسه با سطح کشور بیشتر است. نتایج تخمین مدل برای کل کشور نشان داد که متغیرهای نیروی کار، سرمایه‌گذاری و نسبت تمرکز بر عملکرد صنایع کل کشور تاثیر مثبت دارند. نتایج تخمین مدل برای استان گلستان نشان داد که متغیرهای سرمایه‌گذاری و صادرات بر عملکرد صنایع استان گلستان تاثیر مثبت دارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژه‌های کلیدی: الگوی رفتار _ ساختار _ عملکرد #استان گلستان #صنعت #شاخص تمرکز #ISIC.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)