پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
ریحانه رستمعلی [پدیدآور اصلی]، حوریه دهقان پوری[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به اینکه در حال حاضر بیماری کووید-19 ،بسیاری از جنبههای زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است،مطالعات مربوط به این بیماری در حوزههای مختلف جدید میباشند و در عین حال ضرورت دارند. بنابراین، هدف پژوهش حاضرشناسایی اثرات کووید-19 بر صنعت گردشگری ورزشی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهای بود. پارادایم پژوهش تفسیری، ماهیت آن اکتشافی، رویکرد حاکم بر پژوهش استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش تحلیل مضمون و ابزار جمعآوری داده هابه دو روش مطالعه کتابخانها ی هدفمند و مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی آگاه و منابع اطالعاتی مرتبط با موضوع پژوهش بود. نمونهگیری بر مبنای رسیدن به اشباع نظری و به روش هدفمندانجام شد (8 فرد مطلع و 17 مقاله). برای اطمینان از اعتمادپذیری، انتقالپذیری و تأییدپذیری در این پژوهش سعی شد تا تمام مراحل و گام های ضروری برای انجام یک پژوهش کیفی از طریق استراتژی تحلیل مضمون مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند.علاوه بر اینکه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه با مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و اهداف تحقیق انتخاب و تأیید شدند، نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز در این خصوص لحاظ شد. برای سنجش اتکاپذیری پژوهش نیز از روش هولستی استفاده شد که مورد تأیید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بر مبنای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، 67 مضمون پایه، 13 مضمون سازماندهنده و 3 مضمون فراگیر در ارتباط با پیامدهای کووید-19 برگردشگری ورزشی در ایران، همچنین، 52 مضمون پایه، 7 مضمون سازماندهنده و 2 مضمون فراگیر در ارتباط با راهکارهای مؤثر برای مقابله با تأثیرات کووید-19 بر گردشگری ورزشی در ایران شناسایی شد. مضامین اصلی در ارتباط با پیامدهای کووید-19 بر گردشگری ورزشی عبارتند از : رکود بازار گردشگری ورزشی، تغییر الگوی گردشگری ورزشی و بهبود زیست محیطی.مضامین اصلی شناسایی شده در ارتباط با راهکارهای مؤثر بر پیامدهای کووید-19 بر گردشگری ورزشی نیز شامل "مدیریت بحران" و "طراحی نوآورانه منطبق با نظم جدید" می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان اظهار کرد، صنعت نحیف گردشگری ورزشی در ایران با بروز بیماری کووید-19 دچار آسیب زیادی شده است؛ اما براساس پیشنهاد این پژوهش توجه به این وضعیت به عنوان شرایطی بحرانی، کاهش مواجهه و تشدید اقدامات بهداشتی در تورها و برگزاری برنامه های تفریحی ورزشی،انطباق نحوه برگزاری رویدادها با این شرایط ویژه، همراه با نظارت دقیق برای کاهش آسیب ها می تواند گردشگری ورزشی رادوباره در مسیر رونق قرار دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گردشگران #گردشگری ورزشی #کووید-19 #همه گیری #صنعت ورزش #صنعت گردشگری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)