پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهرا مهدوی [پدیدآور اصلی]، هادی قربانی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه صنعت گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و درعین حال به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای تجربه به‌یادماندنی تور در بین گردشگران ورزشی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه گردشگرانی است که طی شش ماهه ابتدای سال 1399 حداقل یک بار از تورهای گردشگری ورزشی فعال در استان مازندران استفاده کرده اند. نمونه پژوهش شامل 141 نفر از این گردشگران است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های تجربه به‌یادماندنی گردشگری 2) پیشایندهای تجربه بیادماندنی؛ 3) پیامدهای تجربه استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش از مدل سازی ساختاری به روش پی ال اس استفاده شد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که از مجموع مولفه های مربوط به پیشایندهای موثر بر ایجاد یک تجربه به یاد ماندنی در گردشگران ورزشی دو مولفه قیمت و تعامل اجتماعی تأثیر معنادار و مثبتی بر تجربه به یادماندنی دارند و مولفه های کارآمدی، خدمات تور و نگرش به برگزارکنندگان تأثیر معناداری بر تجربه به یادماندنی گردشگران ندارند. همچنین، در بررسی پیامدهای تجربه به یادماندنی گردشگران ورزشی مشخص شد که تجربه به یادماندنی بر هر دو پیامد دلبستگی و بازدید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. با توجه به یافته های به دست آمده مسئولان تورهای گردشگری ورزشی در استان مازندران،با بهبود تعاملات اجتماعی و استفاده از بیشترین امکانات رفاهی با کمترین هزینه ی تمام شده برای گردشگران می توانند موجب بازدید مجدد گردشگر به این استان شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گردشگری ورزشی #تجربه سفر #دلبستگی #تجربه به یاد ماندنی گردشگری #رضایت.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)