پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
قمرالدین میرحسنی [پدیدآور اصلی]، رحیم باقری[استاد راهنما]، یعقوب نیک قوجق [استاد مشاور]
چکیده: منطقه کوهستانی کلاله در شرق استان گلستان واقع شده است. وجود سنگ‌های آهکی کارستی و میانگین بارش سالانه نسبتاً بالای منطقه باعث شده است که چشمه های کارستی بزرگی همچون زاو، آق‎سو و یل چشمه در منطقه به وجود آید. در این تحقیق به منظور مطالعه ی هیدروژئولوژیکی کارست چشمه های کلاله، موارد زیر انجام شده است. توسعه کارست در منطقه کلاله و حوضه آبگیر سه چشمه نسبتاً بزرگ منطقه براساس فاکتورهای زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در این منطقه سازندهای آهکی لار، تیرگان و مزدوران و سازند شیلی سرچشمه رخنمون داشته که چشمه ها از آنها تخلیه می گردند. دو سازند لار و تیرگان در مجاور یکدیگر پتانسیل تشکیل حوضه آبگیر چشمه بزرگ زاو را داشتند. با بازدید صحرایی و مشاهده عوارض مختلف کارستی همچون گودی مسدود، آبفروچاله و درزه و شکستگیهای مختلف در سازند کارستی لار، حوضه آبگیر این چشمه در این سازند تشخیص داده شد. نوع جریان در تمام چشمه ها از نوع مجرایی و افشان می باشد. همچنین نتایج بررسی منحنی فرود نشان داد که چشمه زاو با سه رژیم خطی فرود مختلف، از یک سفره تکامل یافته ی کارستی تغذیه می شود؛ درحالیکه منحنی فرود آق‎سو و یل چشمه اولیا دارای یک رژیم فرود بوده که دلیل بر توسعه ی کمتر کارست در حوضه ی آبگیر می تواند باشد. همه ی چشمه ها تقربیاً دارای منشاء یکسان و تیپ غالب بیکربناته-کلسیک می باشند. فرایند تبادل یونی مستقیم نیز علاوه بر پدیده انحلال در منطقه تا حدودی رخ داده است. تمامی چشمه ها نسبت به کلسیت و دولومیت اشباع تا فوق اشباع ولی نسبت به ژیپس و هالیت تحت اشباع می باشند. در ادامه مهمترین عوامل موثر بر تغذیه سالانه منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی آن در محیط GIS تهیه گردید. این پارامتر ها شامل لیتولوژی، شیب، جهت شیب، تراکم شکستگی ها عوارض کارستی، بارش، تراکم آبراهه ها و پوشش گیاهی می باشند. بعد از آماده سازی لایه های اطلاعاتی، به هر کدام از این لایه ها ارزش متناسب با مقدار تاثیرگذاری آنها بر مقدار تغذیه سالانه داده شده است. با استفاده از نرم افزار GIS همپوشانی لایه ها انجام شد و در نهایت میانگین تغذیه سالانه برای حوضه های آبگیر زاو، آق‎سو و یل چشمه به ترتیب%44، 41% و %39 تعین شد. در بخش دیگری از مطالعات، حوضه اولیه چشمه های کارستی مورد مطالعه از روش زمین شناسی مشخص شد. درجه دقت حوضه آبگیر اولیه مشخص شده با به کار گیری روش بیلان هیدروژئولوژیکی مورد ارزیابی قرارگرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چشمه های کارستی #منحنی فرود #توسعه کارست #حوضه آبگیر #استان گلستان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)