پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مهدی توکلیان مقدم [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: چشمه های کارستی خورخوری و دهگاه در حدود 20 کیلومتری جنوب غرب بجنورد و در جنوب بدرانلو واقع شده اند. آبخوان چشمه های کارستی منطقه را عمدتاً سازند آهکی تیرگان تشکیل می دهد. به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود ارتباط هیدرولیکی بین چشمه های کارستی خورخوری، سیدلی و دهگاه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب چشمه های کارستی منطقه طی 13 ماه اندازه گیری شد. اندک بودن ضریب تغییرات آبدهی، هدایت الکتریکی و یون های اصلی، تک شیب بودن منحنی فرود چشمه های منطقه و همچنین توسعه کم عوارض ژئومورفولوژی کارست در منطقه بیانگر سیستم غالب جریان افشان – مجرایی در منطقه می باشد. در این تحقیق، حوضه آبگیر چشمه های منطقه به صورت مقدماتی ترسیم گردید. برای محدوده حوضه های آبگیر مشخص شده برای چشمه ها، مقدار میانگین بارش سالیانه از روش نمودار ارتفاع – بارش ایستگاه های مجاور و اصلاحات انجام شده برابر با 498 میلی متر تعیین گردید. با توجه به بازدید های صحرایی و ارزیابی درصد پوشش خاک، توسعه فضاهای انحلالی و سایر عوارض ژئومورفولوژیکی کارست، درصد تغذیه سالیانه در محدوده مورد نظر برابر با 43 درصد برآورد شد. با داشتن مقادیر بارش و درصد تغذیه سالیانه، حجم تغذیه سالیانه در حوضه آبگیر مقدماتی برای چشمه های خورخوری، سیدلی و دهگاه به ترتیب برابر با حدود 2/3، 8/1 و 3 میلیون متر مکعب در سال برآورد شد. علاوه بر این حجم تخلیه سالیانه چشمه ها از طریق هیدروگراف سالیانه چشمه ها برای چشمه های خورخوری، سیدلی و دهگاه به ترتیب برابر با حدود 3، 8/1 و 5 میلیون متر مکعب در سال محاسبه گردید. مقایسه حجم تغذیه و تخلیه سالیانه برای چشمه های خورخوری و سیدلی بیانگر خطای نسبی حدود 7 درصد می باشد. که این خطای ناچیز موید این است که حوضه های آبگیر ترسیم شده برای این دو چشمه از دقت مناسبی برخوردار بوده است و می توان محدوده های تعیین شده را به عنوان حوضه های آبگیر چشمه ها محسوب نمود. اما تفاوت فاحش میان مقدار تغذیه و میزان تخلیه برای چشمه دهگاه را اینگونه می توان تفسیر کرد: از آنجا که حوضه آبگیر مقدماتی چشمه دهگاه، در قسمت جنوبی به حوضه آبگیر چشمه های سیدلی و خورخوری محدود شده و در قسمت های شمالی منطقه، به دامنه ارتفاعات محدود شده و از لحاظ فیزیوگرافی و هیدروژئولوژی امکان اصلاح محدوده و افزایش مساحت حوضه آبگیر ترسیم شده وجود ندارد؛ از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که بین چشمه دهگاه و چشمه های کارستی سیدلی و خورخوری ارتباط هیدرولیکی وجود داشته و بخشی از آب چشمه های خورخوری و سیدلی که در بالا دست چشمه دهگاه قرار دارند پس از نفوذ در شن و ماسه درشت کف رودخانه، در محل ظهور چشمه دهگاه تخلیه می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارتباط هیدرولیکی #حوضه آبگیر #چشمه کارستی دهگاه #چشمه کارستی خورخوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)