پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهره علمداری [پدیدآور اصلی]، محمدرضا آرمان مهر[استاد راهنما]
چکیده: برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. از دیرباز این هدف مورد توجه برنامه-ریزان اقتصادی بوده است. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل موثر بر آن پی برد. سرمایه موتور محرکه رشد اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم-گیرندگان اقتصادی در جامعه است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک عامل موثر بر جهانی شدن از ویژگی های اقتصاد مدرن جهانی است. جریان روزافزون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نشان دهنده نقش و سهم بنگاه های فراملیتی در اقتصاد هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار می باشد. درباره ضرورت انجام این تحقیق می توان به فقدان یا کمبود مطالعات انجام شده در زمینه ی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با نگرش اسلامی و رویکرد دینامیکی اشاره کرد. همچنین این بررسی به این دلیل نیز ضروری است که پس از یک دوره ی طولانی حل مناقشات اتمی و لغو تحریم ها انگیزه ی لازم برای سرمایه گذاران خارجی جهت ورود به کشور را ایجاد می کند. این پژوهش در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با یک رویکرد اسلامی در ایران از روش سیستم دینامیک استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. به این منظور الگویی طراحی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده در مدل برای دوره زمانی 1393-1373 در ایران می باشد و بر اساس الگوی مورد بررسی، متغیرهای اصلی تا افق 1407 پیش بینی شده اند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد و همچنین با افزایش درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش می یابد. از دیگر نتایج پژوهش این است که با تحقق یکی از شرایط اصلی اقتصاد اسلامی، و تحقق نرخ بهره صفر، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه گذاری مستقیم خارجی #رشد اقتصادی #درجه باز بودن اقتصادی #داینامیک سیستم #نرخ بهره #نگرش اسلامی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)