پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
محبوبه کمال خانی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی است؛ به‌طوری‌که برای داشتن مدیریت مؤثر یک کسب‌وکار در سازمان‌های خدماتی، باید عملکرد آن کسب‌وکار و زنجیره تأمین آن موردسنجش قرار گیرد. از طرفی امروزه اهمیت مسائل زیست‌محیطی در تمام سازمان‌ها در سراسر جهان، رو به افزایش است. با عنایت به این‌که تاکنون مطالعه‌ای زیست‌محیطی در صنعت هتل داری ایران، به‌خصوص با تکنیک‌های فلوسورت فازی انجام‌نشده است؛ در این مطالعه، برای سنجش و طبقه‌بندی عملکرد سبز هتل‌ها؛ تحت نظر 25 خبره ی حوزه ی محیط زیست و هتلداری، 41 معیار از بین معیارهای استخراج‌شده از مقالات معتبر خارجی و داخلی، استانداردها و گواهینامه‌های بین‌المللی، 25 هتل از میان هتل‌های به نام کشور موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. سپس با مبنا قرار دادن صنعت هتلداری سبز کوشیده شد که رویکردی ترکیبی مبتنی بر تکنیک فلوسورت و منطق فازی ارزیابی عملکرد این سازمان خدماتی ارائه شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی عملکرد #صنعت هتلداری #فلوسورت #منطق فازی

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)