پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمود شریفی تودشکی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، سجاد محمدی [استاد مشاور]
چکیده: با توجه به عواقب ایمنی و اقتصادی یک طراحی نامناسب، پیش بینی شرایط پایداری در معادن زیرزمینی فلزی سنگ سخت امری ضروری است. پایداری در معدن‌کاری زیرزمینی سنگ سخت تابع پارامترهای بسیاری است. بنابراین پیش بینی شرایط پایداری با در نظرگیری تمامی پارامترهای تأثیر گذار مسأله ی پیچیده ای است. روش نمودار پایداری از سال 1981 به عنوان رایج ترین روش تجربی در بررسی شرایط پایداری کارگاه های باز زیرزمینی فلزی سنگ سخت به ‌کار برده می شود. به دلیل تجربی بودن این روش و عدم وجود یک نمودار یکتا و ثابت برای تمام شرایط، ریسک های ناشی از خطاهای تفسیر نتایج در این روش زیاد است. علاوه بر این، پارامتر ضریب تأثیر نیروی ثقل در این روش برای سطوح مختلف یکسان در نظر گرفته شده است که باعث ایجاد خطا در پیش بینی شرایط می شود. برای رفع این دو مشکل عمده مدل های تخمینگر مجزا به منظور پیش‌بینی بهتر شرایط پایداری سقف و دیواره های کارگاه‌های باز زیرزمینی با استفاده از روش های رگرسیون منطقی، ماشین بردار پشتیبان و منطق فازی توسعه داده شد. برای آموزش و آزمون این مدل ها، از پایگاه داده ای شامل 84 مطالعه موردی شرایط پایداری دیواره و 78 مطالعه موردی شرایط پایداری سقف معادن کارگاه باز کانادا و غنا استفاده گردید. عملکرد مدل های توسعه یافته نیز با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی عملکرد مدل های دسته بندی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. در نهایت با استفاده از داده های آزمون که در توسعه مدل ها نقشی نداشته اند، نتایج پیش بینی مدل ها با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد با روش نمودار پایداری رایج مقایسه شد. نتایج حاصله نشان داد که مدل های ماشین بردار پشتیبان، منطق فازی و رگرسیون منطقی دارای عملکرد بهتری نسبت به روش نمودار پایداری در پیش بینی شرایط پایداری سقف و دیواره کارگاه های باز می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کارگاه باز #روش نمودار پایداری #رگرسیون منطقی #ماشین بردار پشتیبان #منطق فازی #معیارهای ارزیابی عملکرد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)