پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ایمان عدلخواه [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان، و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می باشد، که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است. از آنجایی که در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیتهای ارزش آفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود آنها نیست، توجه صرف به دیدگاههای مالی برای ارزیابی عملکرد به تنهایی با مشکلات و نارسائیهایی همراه است، لذا استفاده از مدلهای ارزیابی چند بعدی نظیر کارت امتیازی متوازن که از منظرهای مختلف سعی در ارزیابی عملکرد دارد گسترش یافته است. در این مطالعه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی که شامل چهار وجه (مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) می باشد به همراه تحلیل شبکه ای (ANP) و منطق فازی (Fuzzy) برای ارزیابی عملکرد فروشگاه های آنلاین مورد استفاده قرار می گیرد. در این خصوص برای ارزیابی عملکرد، در مرحله اول چشم انداز، استراتژیها و شاخصهای مرتبط با هر کدام از مناظر کارت امتیاز متوازن مشخص می گردد. در مرحله دوم با استفاده از نظر نخبگان وزن شاخصها، وجوه کارت امتیازی متوازن و استراتژیها بر اساس تحلیل شبکه ای و به صورت فازی تعیین می گردد. در مرحله سوم بر اساس نظر کارشناسان به هر شاخص امتیاز داده می شود، و در مرحله آخر بر اساس وزنهای محاسبه شده، و امتیازات بر اساس آزمون t یک نمونه ای عملکرد فروشگاه های آنلاین محاسبه شده که نتایج نشان دهنده آن بود که این عملکرد در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی عملکرد #کارت امتیازی متوازن #فرایند تحلیل شبکه ای #منطق فازی #فروشگاه های آنلاین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)